Cookiebeleid

Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 14/05/2018

Algemeen

Sorbet Kids Couture vindt jouw privacy belangrijk. Daarom willen we jou zo uitgebreid mogelijk informeren over wat er gebeurt met de persoonsgegevens die jij ons toevertrouwt. In dit Privacybeleid (hierna: ‘Beleid’) vind je alle informatie over welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we ze verzamelen, hoe lang we ze opslaan, wat jouw rechten zijn en hoe je ze kunt uitoefenen.

Door wie worden jouw gegevens verzameld?

Jouw persoonsgegevens worden verzameld op onze Sorbet Kids Couture webshop (hierna “webshop”), beheerd door SAM Consulting, Nederlandse  onderneming gevestigd op de Grotenkampstede 12, 8171JE Vaassen Nederland, met KvK nummer: 08215278 (hierna: “Sorbet” of “wij/we” of “ons/onze”).


Wanneer is dit beleid van toepassing?

Wanneer je onze webshop bezoekt wordt er verondersteld dat je dit Beleid, onze Algemene Voorwaarden en ons Cookiebeleid hebt gelezen en ze aanvaardt. Onze Algemene Voorwaarden vind je hier  en ons Cookiebeleid vind je hier.

Alle persoonsgegevens die wij verzamelen tijdens jouw bezoek aan onze webshop worden verwerkt in overeenstemming met dit Beleid. Wij respecteren jouw privacy. Wij stellen de veiligheid en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens voorop en gaan zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Wij delen jouw persoonsgegevens niet met anderen partijen behalve in geval wij dit moeten delen op basis van een wettelijke verplichting of wanneer dit een partij is die wij inschakelen voor de levering van onze diensten. Hier kan je denken aan bijvoorbeeld een bestelling op onze webshop waarbij PostNL jouw gegevens nodig heeft om jouw bestelling te kunnen afleveren.

Gegevens die worden verstrekt door onze Webshop te gebruiken:

Wanneer je een bestelling plaatst in onze Webshop worden de volgende persoonsgegevens verzameld: naam, adres, e‑mailadres en telefoonnummer.

Als onderdeel van zijn normale functies verzamelt de webserver van Sorbet de volgende informatie van iedereen die de Webshop bezoekt: jouw IP‑adres, jouw internetprovider, de software, het type en de taal van uw browser, de zoekmachine en trefwoorden die je hebt gebruikt om de Webshop te vinden, de datum en het tijdstip waarop je de Webshop bezoekt, de pagina's op de Webshop die je hebt bezocht, de pagina's van andere websites vanwaar je hebt doorgeklikt naar de Webshop. Die informatie wordt verzameld met cookies. Meer informatie over cookies kan je terugvinden in ons Cookiebeleid.


Waarvoor gebruiken we jouw persoonsgegevens?

Sorbet verwerkt jouw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, waarbij we enkel de gegevens verwerken die nodig zijn voor het beoogde doeleinde.

We gebruiken persoonsgegevens wanneer dat nodig is voor:

 1. het verwerken van een bestelling;
 2. het verstrekken van goederen, diensten en/of informatie waar je om vraagt;
 3. het verstrekken van informatie, goederen en diensten die via onze Webshop worden aangeboden voor facturatie‑ en leveringsdoeleinden van een bestelling;
 4. het controleren en uitvoeren van financiële transacties in verband met de betalingen die je online doet;
 5. het beheren van jouw account bij ons;
 6. het toezicht op de gegevens die van onze Webshop worden gedownload;
 7. het meten en monitoren van het gebruik van deze Webshop, het verbeteren van de kwaliteit en inhoud van deze Webshop;
 8. het personaliseren van de inhoud en lay‑out van deze Webshop;
 9. het verbeteren van de producten en diensten van Sorbet;
 10. het organiseren van onze events en jou uitnodigen voor die events;
 11. profilering (om jouw gepersonaliseerde commerciële informatie te kunnen sturen);
 12. het organiseren van wedstrijden;
 13. het naleven van de wettelijke of regelgevende bepalingen die op ons van toepassing zijn;
 14. het verstrekken van algemene of direct marketing aan jou;

De verwerking van de persoonsgegevens van categorie (1) tot (5) is noodzakelijk voor de uitvoering van het contract dat je aangaat met Sorbet.

Persoonsgegevens van de categorie (6) tot (13) worden verwerkt binnen het kader van de gerechtvaardigde belangen van Sorbet om die persoonsgegevens te verwerken: het voorkomen van fraude of misbruik van diensten, marketingonderzoek, het verbeteren van de website, het organiseren van events en wedstrijden, en profilering. In die gevallen streeft Sorbet altijd naar een evenwicht tussen onze gerechtvaardigde belangen en jouw privacy.

De verwerking binnen het kader van categorie (14) vindt enkel plaats als jij daarvoor jouw toestemming hebt gegeven. We kunnen contact met jou opnemen (1) door een brief te sturen naar uw thuisadres; (2) door jou op te bellen of je een bericht te sturen op het telefoonnummer of de telefoonnummers die je ons hebt gegeven; of (3) door je een e‑mail te sturen, met informatie over events, promoties, acties, producten, diensten en/of wedstrijden. Als je liever geen marketingcommunicatie van ons ontvangt of als je niet wilt dat jouw persoonsgegevens worden verwerkt voor deze direct marketing, kan je je hiervoor uitschrijven door een e‑mail te sturen naar info@sorbetkidscouture.nl

  

Hoe beschermen we je persoonsgegevens?

Wij stellen alles in het werk om jouw privacy en persoonsgegevens in onze winkel en op onze Webshop te beschermen. Sorbet gebruikt een combinatie van technische en organisatorische maatregelen om jouw gegevens te beveiligen.

Ons team is opgeleid om correct om te gaan met jouw persoonsgegevens. Daarnaast wordt er in het kader van elk project waarbij persoonsgegevens worden verwerkt, een beoordeling uitgevoerd met betrekking tot de beveiliging en de bescherming van die gegevens, waarbij steeds rekening wordt gehouden met jouw belangen. Ook wat betreft ons beveiligingsbeleid voor interne informatie, beveiligingsvereisten en beheernormen wordt de naleving door ons team opgevolgd.

Daarnaast gebruiken we verschillende soorten technische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik en verlies of diefstal van onze gegevens, waaronder: wachtwoordbeveiliging, firewalls, antivirusprogramma's. Geen enkele methode voor het doorsturen of opslaan van gegevens is echter onfeilbaar. Als er zich dus een inbreuk in verband met persoonsgegevens zou voordoen met nadelige gevolgen voor jou, word je daarvan persoonlijk op de hoogte gebracht volgens de omstandigheden die door de wet worden bepaald. Als je een opmerking over de beveiliging hebt, kun je contact met ons opnemen via info@sorbetkidscouture.nl

 

Delen of verkopen wij uw persoonsgegevens?

We verkopen of delen uw persoonsgegevens niet met derden zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij:

 1. aan bedrijven die juridisch verbonden zijn met Sorbet. Uw persoonsgegevens worden met die bedrijven gedeeld voor dezelfde doeleinden die in dit Beleid worden vermeld. Die bedrijven worden in deze context beschouwd als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken.
 2. aan een wettelijke opvolger die Sorbet deels of volledig overneemt;
 3. aan erkende financiële of bankinstellingen van wie de interventie nodig is voor een vlot verloop van het betaalproces;
 4. aan medewerkers van een kredietinformatieagentschap. Wij behouden ons het recht voor om informatie over jou op te vragen bij andere derde partijen, zoals kredietinformatieagentschappen. Wij zullen die informatie toevoegen aan de informatie over jou die we reeds hebben verwerkt. Zo kunnen we: (1) jou goederen of diensten aanbieden; (2) jouw aankoopervaring verbeteren en vergemakkelijken; en (3) het witwassen van geld en fraude helpen voorkomen. Als we een dergelijk verzoek indienen, zullen we jou hier eerst over informeren en jou laten weten of het verzoek wordt opgeslagen in een kredietbestand;
  1. als de wet ons daartoe verplicht of als we vinden dat dat nodig is om fraude of internetcriminaliteit te voorkomen, of om onze Webshop of de rechten, het eigendom of de persoonlijke veiligheid van iemand te beschermen;
  2. als dat nodig is om jou onze diensten aan te bieden. Sommige van onze databanken kunnen worden geraadpleegd door of doorgegeven aan derden die in onze opdracht werken en die ons bijstaan om jou onze producten en diensten te leveren. Het gaat bijvoorbeeld om onze medewerkers en onze dienstleveranciers voor webhosting, clouddiensten of onderhoudsdiensten. Daarnaast helpt PostNL ons om jou de pakketten te bezorgen die je bij ons bestelt. De doorgifte van jouw gegevens vindt enkel plaats voor de doeleinden die worden vermeld in dit Beleid en beperkt zich tot de gegevens die nodig zijn om onze opdracht uit te voeren. We zien erop toe dat zij, net als wij, jouw gegevens veilig beheren, en er respectvol en zorgvuldig mee omgaan. We bieden gepaste contractuele garanties.
  3. als wij of de derde partij gerechtvaardigde belangen hebben voor doorgifte. Wij zullen jouw persoonsgegevens enkel doorgeven op basis van een beoordeling van jouw rechten en vrijheden. Jij zult hier altijd op een transparante manier over worden geïnformeerd (tenzij in geval van wettelijke uitzonderingen).
  4. als jij daarvoor expliciet jouw toestemming geeft. In elk ander geval waar we jouw gegevens zouden doorgeven aan derden, zullen we een transparante kennisgeving sturen om jou op de hoogte te brengen van wie de derde partij is, en de reden voor de doorgifte en verwerking van de gegevens. Wanneer dat bij wet vereist is, zullen we jouw expliciete toestemming vragen om dat te doen.

Voor alle doorgiften van gegevens buiten de Europese Economische Ruimte waarborgen we via geschikte beschermingsmaatregelen die zijn vervat in het contract of via andere maatregelen dat jouw gegevens een gepast beschermingsniveau krijgen dat vergelijkbaar is met de bescherming die ze zouden krijgen binnen de EU, in overeenstemming met de Europese regels.

We kunnen ook anonieme, geaggregeerde statistische gegevens delen voor commerciële en interne/externe meldingen. Bijvoorbeeld: gegevens over wie onze Webshop bezoekt om onze diensten te beschrijven aan mogelijke partners, adverteerders, sponsors en andere respectabele derde partijen en voor andere rechtmatige doeleinden. Deze statistische gegevens bevatten geen informatie waarmee je kunt worden geïdentificeerd.

Als je vragen hebt over de verwerking van jouw gegevens door dergelijke derde partijen, vragen wij je om contact op te nemen met de derde partij in kwestie. Wanneer die verwerking verder gaat dan het toepassingsgebied van de doeleinden die Sorbet bepaalt, is de derde partij volledig verantwoordelijk voor die verwerking en kan Sorbet in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor die verwerking.

 

Wat zijn uw privacyrechten en hoe kun je ze uitoefenen? 

Je hebt het recht op de inzage, rectificatie of wissen van jouw persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. Je hebt ook het recht om te vragen om een exemplaar van al jouw persoonsgegevens die wij verwerken, voor zover dat technisch haalbaar is. Je hebt ook het recht op de overdraagbaarheid van gegevens.

Om die rechten uit te oefenen of om meer informatie te vragen over uw rechten, kun je een e‑mail sturen naar info@sorbetkidscouture.nl Om jouw recht op inzage uit te oefenen en om enige ongeoorloofde verstrekking van jouw persoonsgegevens te voorkomen, moet jouw identiteit worden gecontroleerd. In geval van twijfel zullen we jou eerst vragen om aanvullende informatie (bijvoorbeeld een kopie van je identiteitskaart).

Je kunt jouw privacyrechten kosteloos uitoefenen, tenzij jouw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, met name vanwege het repetitieve karakter. In dat geval hebben wij – in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming – het recht en de keuze om jou een redelijke vergoeding aan te rekenen (in het licht van de administratieve kosten van het verstrekken van de gevraagde informatie of communicatie) of om je verzoek af te wijzen.

We zullen je verzoek zo snel mogelijk beantwoorden, in elk geval binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens twee maanden worden verlengd. In dat geval stellen wij jou binnen één maand na ontvangst van het verzoek in kennis van een dergelijke verlenging.

Hoe lang worden jouw persoonsgegevens bijgehouden?

Bij wet is het ons niet toegestaan om persoonsgegevens langer te bewaren dan nodig is voor het doeleinde waarvoor de gegevens werden verzameld. De bewaarperiode kan daarom verschillen naargelang de aard van de verwerking. Enkele voorbeelden: Doorgaans zullen we jouw persoonsgegevens opslaan gedurende vijf jaar na jouw meest recente login bij of transactie met Sorbet. Persoonsgegevens die werden verzameld voor wedstrijden zullen slechts één jaar worden bijgehouden nadat de wedstrijd werd afgesloten. Voor de marketingdoeleinden waarvoor je toestemming hebt gegeven, zullen jouw contactgegevens door ons worden bijgehouden zolang je je toestemming niet intrekt. Tot slot moeten wij jouw gegevens gedurende een bepaalde periode bijhouden om een aantal lokale wetten na te leven, met het oog op onze boekhoudkundige en fiscale verplichtingen.

Nadat de toepasselijke opslagperiode(s) is/zijn verstreken, worden jouw persoonsgegevens gewist of anoniem gemaakt.


Hoe blijf je op de hoogte van wijzigingen van dit Beleid?

Sorbet behoudt zich het recht voor om dit Beleid te allen tijde en naar eigen goeddunken volledig of deels te wijzigen, aan te passen, aan te vullen of te schrappen. Dat kan nodig zijn gezien de marktevoluties of nieuwe verwerkingsactiviteiten die we uitvoeren. Daarom vragen wij je om regelmatig na te kijken of dit Beleid gewijzigd is. Als je de Webshop gebruikt nadat er een wijziging werd aangebracht in dit Beleid, wordt er verondersteld dat je die wijziging aanvaardt, ongeacht of je dit Beleid hebt gelezen.

Als je dit Beleid niet aanvaardt, moet je de Website verlaten waarop je dit Beleid raadpleegt. Je mag geen profiel creëren of een direct marketing ontvangen als je dit Beleid niet aanvaardt.

 

Hoe kun je contact met ons opnemen?

Als je vragen, suggesties of opmerkingen hebt over dit Beleid of over ons gebruik van jouw informatie, kan je ons een e‑mail sturen naar info@sorbetkidscouture.nl

Close
Geen producten gevonden voor deze selectie.